گروه اديان شرق و خاور دور

گروه اديان شرق و خاور دور

گستره و حوزه نفوذ اديان شرقي را مي‌توان از شبه قاره هند: اديان ما قبل دوره وداي، دين ودايي يا هندويي، آيين جايني، دين بودا، مكاتب فلسفي هند، تا اديان شرق آسيا يعني آيين كنفوسيوس، آيين تائويي، آيين شينتويي و در عصر حاضر ذن بوديسم ترسيم نمود.
گروه اديان شرقي و خاور دور به پژوهش درباره مباني نظري، تاريخ اديان، آموزه‌ها و تعالمي عملي، باورها و مناسك جشن‌ها و اعياد و شخصيتهايي مطرح آيين‌هاي مذكور مي‌پردازد.

شرح کامل