معاونت مرکز

معاونت پژوهشی : جناب آقای دکتر امیرحسین اتابکی

معاونت اجرایی: سرکار خانم مهندس مهدخت امیدوار