معرفی دین منابع

  1. رابرت ا.هیوم، ادیان زنده جهان، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، تهران، انتشارات علم، 1386
  2. آن ماری شیمل، اسلام از دیدگاه آن ماری شیمل، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، تهران، انتشارات علم، 1387
  3. بایرناس، جان؛ تاریخ جامع ادیان، علی اصغر حکمت، تهران، علمی و فرهنگی، 1381.
;