معرفی دین گنوسی

گنوس واژه­ایی یونانی و از ریشة هندواروپایی *gnoبه معنی"شناختن"آمدهاست. این واژه به تفکرات دینی-فلسفی اطلاق می­شود که پیش از مسیحیت شکل گرفت و حدوداً تا قرن 5 میلادی حضوری نسبتاً فعال داشت و دشمنی سرسخت برای مسیحیت نوپا محسوب می­شد؛ اما در نهایت، فِرق متعدد گنوسی توسط مسیحیت از بین رفتند اما رد پای تفکرات آنها تا عصر حاضر ادامه یافته است. دلیل نامگذاری این فرق-که گویا دسته­ایی از آنها در مصر خود را به این نام می­خواندند-اهمیت مفهوم"شناخت"در تفکرات آنهابود. شناخت خدایی برتر که آنقدر پاک و منزّه است که آفریدن جهان مادی نمی­تواند کار او باشد؛ خدایی دور از دسترس که در بهشتِ نورِ خود به سر می­برد. انسان باید این خدای برتر را بشناسد و تلاش کند تا به اصل مینوی خود یعنی بهشتِ نور برگردد و از چرخة زادمُردی که دیوان برای او مقدّر کرده­اند، رهایی یابد. این رهایی توسط گنوس یا شناخت میّسر می­شود. در حقیقت گنوسیان تضمین کنندة رستگاری بشر بودند.

منابع:

منابع دست اول:منابعی هستند که توسط خودِ گنوسیان نوشته شده است. 1: آثار مکشوفه در قرن 18 میلادی. 2: دو کتاب جئو مربوط به قرن دوم میلادی 3: کتاب اول، دوم، سوم پیس­تیس سوفیا که مربوط به نیمة دوم قرن سوم است و کتاب چهارم در 225 میلادی. 4: 52 متن کشف شده در نجع حمادی در مصر در 1954 که البته همة آنها گنوسی نیستند.

منابع دوست دوم: این منابع عموماً ردیه­هایی است که آباء کلیسا علیه گنوسی­ها نوشته اند. 1: ایرنایوس (180 م). 2: هیپولوتوس (200 م). 3: نویسنده ای بنام هگیسپوس که پس از سفری به شرق، 5 کتاب در رد گنوسی­ها نوشته بود که اصل آن از بین رفته است. 4: ترتولیان و کِلِمنت اسکندرانی 5: کتابی بنام Elenchos در حدود 230 م. 6: اوریگن در 253. 7: فلوطین در 7-2638: اوزبیوسِ تاریخ­نگار در 339 م که نقل قولهایی از 5 کتاب هگیسپوس آورده که نام فرقة الخسا هم در این میان دیده می­شود. 9: اپیفانوس در 350 م که مدتی به عنوان جاسوس در میان فرقه­ایی گنوسی در شمال آفریقا زندگی کرده است.

سرچشمه­های تفکرات گنوسی: آمیزه­ایی از عقاید دینی-فلسفی یهودی، مصری، بابلی، سوری و ایرانی.

1: ایرانی: جهان همچون نبردگاهی اخلاقی میان نیروهای خیر و شر. 2: بابل: برابری خدایان بابلی با ستارگان هفتگانه و سیارات و تاثیرگذاری نیروهای کیهانی بر زندگی و سرنوشت آدمی و تبدیل این سیارات به دیوان هفتگانه در کیش­های گنوسی. 3: مصر: کتاب مردگان که شرح سفر روح به دنیای دیگر است که شبیه صعود روح در باور­های گنوسی است. 4: یهود: تفاسیر عرفانی از عهد عتیق و اسطورة آفرینش.

;