معرفی دین مسحیت

در میان ادیان زندة جهانمسیحیت یکی از نه دین عالم است که رهبری تاریخی با بینش روحانی پایه­گذار آن بوده و تعالیم آن گروه کثیری را جذب کرده است.

مسیحیت نیز، مثل سایر ادیان زندة جهان، از آسیا سربرآورده است. اما از این جهت که گسترش تاریخی و دایرة نفوذ آن به­طور عمده در مغرب زمین بوده و کشورهای غربی آرمانهای عدالت، آزادی، فرصت­جویی، تعاون و همکاری پیشرفت و ترقی را به­طور عمده از دیانتی که حضرت عیسی (ع) بنیانگذار آن بوده کسب کرده­اند، با سایر ادیان تفاوت دارد.

;